Menü Bezárás

Villamosenergia szerződések veszélyei

villamos energia szerződés veszélyei

Álljon itt a teljesség igénye nélkül néhány érdekes és talán megdöbbentő információ a villamos energia szerződések apróbetüs részeiből. Jó böngészést kívánunk!

Villamos energia szerződéskötés esetén a legnagyobb hiba, hogy az Üzletszabályzatot és az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) nem vagy csak felületesen nézik át. Míg a villamos energia szerződés csak pár oldal addig az előbbi két dokumentum 60-70 oldalt is kitesz és nincs is mindig kéznél. Szerencsére azonban a kereskedőknek kötelező a weboldalukon elhelyezni őket ezért onnan letölthetőek. Az Üzletszabályzatoknak kötelező tartalmi elemi vannak, a nagy részük mindenkinél hellye-közzel ugyanaz, de van pár dolog ami viszont nagyban különbözik.  Ezek elsősorbban az alábbi esetek:

  • egyoldalú szerződésmódosítás így az egyoldalú ármódosítás lehetősége,
  • szerződés lejárata, felmondása
  • formai megkötések

Akkor most szemezgessünk a nagyobb kereskedők üzletszabályzatából és ászf-jéből természetesen név nélkül:

Nagy nehezen sikerül kiválasztani a legjobb ajánlatot adó kereskedőt, aki pl. a szállítás megkezdése előtt, mondjuk Karácsonykor (azért írok karácsonyt, mert 2 éve ekkor történt tömegesen ilyen jelenség) mikor már mindenki szabadságon van, küld nekünk egy szerződésmódosítást az alábbiakra hivatkozva:

A Vevő hallgatása, mint ráutaló magatartás útján is létrejön a Szerződés, illetve annak módosítása, ha az Eladó a Szerződés megkötésére, illetve a Szerződés módosítására a Vevőnek írásban ajánlatot tesz, és az ajánlat Vevő általi igazolt, vagy vélelmezett kézhezvételétől számított 15 napon belül az Eladó nem kapja kézhez a Vevőnek az ajánlat elutasítására irányuló, kifejezett írásbeli nyilatkozatát. Az ajánlat elutasítására irányuló, kifejezett írásbeli nyilatkozat közlése abban az esetben hatályos az Eladóval szemben, ha az postai úton tértivevényes levélként kerül megküldésre…

Vagy ilyen:

A Kereskedő a villamosenergia piac dinamikus változására tekintettel csak úgy tudja vállalni a folyamatos ellátást, ha fenntartja magának a jogot az Üzletszabályzata és az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására.

Megvan a jó árunk, de mondjuk szintén Karácsony előtt kapunk egy levelet 20%-os áremelésről (ilyen tényleg megtörtént nemrég!) mégpedig azért mert az Üzletszabályzat bizonyos pontjai megengedik:

… Amennyiben az Eladó az Üzletszabályzatot, illetve a Szerződést egyoldalúan, a lényeges feltételek tekintetében (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a villamos energia nettó egységárának egyoldalú megemelését is) a Vevőre nézve hátrányos módon módosítja, köteles a módosításról a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a Vevőket
értesíteni a Vevőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt.

Ugyanez az eset máshogy megfogalmazva:

Amennyiben az Eladó a villamos energia árát egyoldalúan megemeli vagy az Üzletszabályzatot, az ÁSZF-et, illetve a Szerződést egyoldalúan, a Vevőre hátrányos módon lényeges feltételek tekintetében módosítja (ide nem értve a jogszabályon, a Hivatal döntésén alapuló, illetve a jogszabályban meghatározott esetben megengedett módosításokat), a Vevő a módosítás miatt felmondhatja a Szerződést az Üzletszabályzatban foglaltak szerint.

Szeretnénk felmondani a szerződést, de csak e-mailen tesszük meg, ugyanis a napi kommunikáció teljesen természetesen e-mailen zajlik. Ezzel lehet, hogy nem felelünk meg a formai követelményeknek ami miatt a felmondásunkat nem fogadják el. Miért? Ezért:

Felek a felmondó nyilatkozatot a Szerződésben meghatározott levelezési (postázási) címre kötelesek megküldeni, postai úton, tértivevényes levélként. A nem szerződésszerűen közölt felmondás joghatást nem vált ki.

Határozott idejű szerződést kötünk (csak ilyet szabad) és azt hisszük, hogy a lejáratakor kereskedőt válthatunk, mert már el is fogadtunk egy kedvezőbb árat. Ha a lentiekre nem figyelünk, akkor nemcsak, hogy nem szűnik meg a szerződésünk még jelentős áremelkedést is elszenvedhetünk:

Amennyiben a Szerződés kifejezetten nem rendelkezik ettől eltérően, a határozott időtartamra létrejött Szerződés időbeli hatálya további egy évvel meghosszabbodik, amennyiben a Vevő vagy az Eladó a Szerződés lejártát megelőző 210. és 180. nap közötti időintervallumban a megszüntetési szándékát írásban nem jelzi a másik fél részére. A nyilatkozatot a felmondásra irányadó, Üzletszabályzatban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kötelesek a felek megtenni. A jelen bekezdés szerinti meghosszabbodás esetén a Szerződés feltételei változatlanok, azonban az Eladónak az eredeti lejárat napját követően jogában áll a villamos-energia nettó egységárát egyoldalúan megemelni az Üzletszabályzatban foglalt egyoldalú módosításra vonatkozó követelmények megtartásával. A Vevő jelen bekezdés szerinti értesítése kizárólag abban az esetben eredményezi a Szerződés megszűnését, ha a Szerződés lejáratának napján a Vevő az Eladóval szemben fennálló, a Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének eleget tett, így különösen, de nem kizárólagosan valamennyi tartozását megfizett.

Szintén egyoldalú szerződésmódosítás. A lenti esetben látszik, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat – akikkel versenypiaci szerződés van – külön szükséges értesíteni. A nagyfogyasztók pedig az ügyfélszolgálati irodában vagy a weboldalon kap tájékoztatást:

Ha a Kereskedő a villamosenergia-vásárlási szerződést egyoldalúan módosítja, úgy köteles a módosításról, annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a tervezett módosítást az ügyfélszolgálati irodákban és a honlapján közzétenni és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat írásban értesíteni a felhasználókat adott esetben megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó az értesítést követő 30 naptári napon belül jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel írásban felmondani. Amennyiben a módosítás a felhasználó számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, a felhasználó az értesítéstől számított 45 napon belül, további jogkövetkezmények nélkül jogosult a szerződést felmondani. Kötelező jellegű jogszabályváltozás miatt bekövetkező egyoldalú szerződésmódosítás esetén a határozott időre kötött villamosenergia-vásárlási szerződés felmondása kizárt. Ilyen esetben a Kereskedő a módosítás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a felhasználókat tájékoztatni. 

Ennek a pontnak az alkalmazását is ki kell zárni a szerződésben:

Ha a Kereskedő a villamosenergia-vásárlási szerződést egyoldalúan módosítja, úgy köteles a módosítást annak hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően a honlapján közzétenni. A felhasználó hátrányára történő lényeges módosítás esetén a felhasználó jogosult előzetes felmondással élni. Az felhasználó ezt az előzetes felmondást az értesítést követő 15 naptári napon belül jogosult megtenni. Az előzetes felmondásban meg kell jelölni, hogy mely lényeges és hátrányos módosítást tartja a felhasználó magára nézve sérelmesnek. A Kereskedő ezen módosítás tárgyában egyeztetést kezdeményezhet a felhasználóval. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre az előzetes felmondást követő 15 napon belül, úgy a szerződés felmondását ezen határidőleteltét követő napon – a felhasználó számára lényeges és hátrányos változás tényleges fennállása esetén – a Kereskedő jogszerűnek ismeri el, és a Szerződés további jogkövetkezmények nélkül a kereskedőváltás szabályainak figyelembevételével megszűnik. Lényeges módosításnak számít különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire, időtartamára vagy minőségi célértékeire, a felmondási jogra, továbbá a szolgáltatás ellenértékére vonatkozó módosítás.

A fenti pont folytatva:

A Kereskedő a szerződésben rögzített energiadíj egyoldalú módosítására jogosult azzal, hogy arról felhasználót a hatályba lépést megelőző 30 napon belül tájékoztatni köteles. Tájékoztatásnak minősül, ha a Kereskedő az energiadíj módosításáról szóló írásbeli értesítést, felhasználó szerződésben rögzített címére igazolható módon postára adta.

Olyan is van, hogy automatikusan meghosszabbodó szerződés. Ennek a Vevő szempontjából semmilyen előnye nincsen, ugyanis az árat az Eladó egyoldalúan határozza meg a következő évre. Ráadásul egy idő után határozatlan idejűvé alakul át a szerződés, aminek a felmondása a legkörülményesebb.

Automatikusan meghosszabbodó szerződés esetén a megszűnés további feltétele, hogy valamelyik fél a szerződésben meghatározott időpontig írásban jelezze, hogy nem kívánja, hogy a szerződés meghosszabbodjon (lemondás). Ilyen nyilatkozat, vagy a xx bekezdésben foglaltak teljesülésének hiányában – 12 hónapnál hosszabb időre szóló szerződés esetén – a szerződés automatikusan meghosszabbodik az ott meghatározott időtartammal, és csak az új lejárati időpontjára lehet lemondani. 12 hónapnál nem hosszabb időre kötött szerződés egy alkalommal, az ott meghatározott időtartammal hosszabbodik meg. Ezen meghosszabbodással érintett időtartam leteltét követően a szerződés határozatlan idejűvé alakul, kivéve ha bármelyik fél lemondja a szerződést.

A meghosszabbodott szerződésnek az ára egy esetben így fog alakulni:

Amennyiben a határozott idejű szerződés meghosszabbodik nem teljesített szerződéses feltételek miatt a határozott idő lejártakor, úgy a Kereskedő – amennyiben azt a piaci körülmények indokolttá teszik (így különösen ha a meghosszabbodás időpontjában a szervezett villamosenergia piacon az adott villamosenergia termék ára emelkedik a szerződés megkötésének időpontjában érvényes árszinthez képest) – jogosult a villamosenergia egységárat legfeljebb 10%-kal megemelni. Ezen megemelt árat a felhasználó köteles megfizetni, és az áremelésre hivatkozással nem jogosult a szerződést felmondani. A szerződés hatályának meghosszabbodása esetén a felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a szerződés megszűnését követően biztosítva legyen az ellátása.

Bízom benne, hogy a fentiek tükrében sikerült rávilágítani, hogy nem csak az árról szól a villamos energia szerződés hanem az apróbetűről is.

Hogyan lehet mindezt kivédeni?

Megpróbálhatjuk az Üzeltszabályzat, ÁSZF és a szerződés alapos áttanulmányozásá után a kifogásolt pontokat kivetetni. Ez rendkívül időigényes és körültekintő feladat, könnyű hibázni. Jobb megoldás lehet, ha eleve olyan villamos energia kereskedővel szerződnek akinél a fenti esetek elő sem fordulnak.

A mi cégünk az Áramcentrum Kft pont ilyen.

Minden szerződésünk fix áras, azaz egyoldalúan nem módosítható, a szerződések lejárnak és nem hosszabbodnak eg egy magasabb árral, mi nem kötjük meg a Vevőinket, hanem partneri viszonyt alakítunk ki velük. Ha jó árak vannak a piacon azonnal jelentkezünk, év közben több akciónk is szokott lenni. Kis cég lévén odafigyelünk az Ügyfeleink igényeire, a kapcsolattartás közvetlenül az ügyvezetővel történik.